علی حسن پور دریافت تمام تصاویر

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «دیپلماسی با صدای بلند»
علی حسن پور

کتاب «دیپلماسی با صدای بلند» عصر امروز با حضور محمد جواد لاریجانی، علی اکبر صالحی، علیرضا شیخ عطار و غلامعلی خوشرو ، در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رونمایی شد.

جستجو
آرشیو تاریخی