سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

حجت عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق آزاد، از بخش های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران بازدید کرد.

بازدید دبیر شواری عالی مناطق آزاد از موسسه مطبوعاتی ایران
سجاد صفری

حجت عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق آزاد، از بخش های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران بازدید کرد.

بازدید دبیر شواری عالی مناطق آزاد از موسسه مطبوعاتی ایران
سجاد صفری

حجت عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق آزاد، از بخش های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران بازدید کرد.

بازدید دبیر شواری عالی مناطق آزاد از موسسه مطبوعاتی ایران
سجاد صفری

حجت عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق آزاد، از بخش های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران بازدید کرد.

بازدید دبیر شواری عالی مناطق آزاد از موسسه مطبوعاتی ایران
سجاد صفری

حجت عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق آزاد، از بخش های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران بازدید کرد.

بازدید دبیر شواری عالی مناطق آزاد از موسسه مطبوعاتی ایران
سجاد صفری

حجت عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق آزاد، از بخش های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران بازدید کرد.

بازدید دبیر شواری عالی مناطق آزاد از موسسه مطبوعاتی ایران
سجاد صفری

حجت عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق آزاد، از بخش های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران بازدید کرد.

بازدید دبیر شواری عالی مناطق آزاد از موسسه مطبوعاتی ایران
سجاد صفری

حجت عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق آزاد، از بخش های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران بازدید کرد.

بازدید دبیر شواری عالی مناطق آزاد از موسسه مطبوعاتی ایران
سجاد صفری

حجت عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق آزاد، از بخش های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران بازدید کرد.

بازدید دبیر شواری عالی مناطق آزاد از موسسه مطبوعاتی ایران
سجاد صفری

حجت عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق آزاد، از بخش های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران بازدید کرد.

بازدید دبیر شواری عالی مناطق آزاد از موسسه مطبوعاتی ایران
سجاد صفری

حجت عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق آزاد، از بخش های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران بازدید کرد.

بازدید دبیر شواری عالی مناطق آزاد از موسسه مطبوعاتی ایران
سجاد صفری

حجت عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق آزاد، از بخش های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران بازدید کرد.

جستجو
آرشیو تاریخی