رضا معطریان دریافت تمام تصاویر

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
رضا معطریان

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
رضا معطریان

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
رضا معطریان

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
رضا معطریان

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
رضا معطریان

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
رضا معطریان

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
رضا معطریان

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
رضا معطریان

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
رضا معطریان

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
رضا معطریان

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
رضا معطریان

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
رضا معطریان

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک
رضا معطریان

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک به دبیری هادی حجازی فر روز گذشته با هفت اجرای صحنه ای و چهار نمایش خیابانی کار خود را آغاز کرد

جستجو
آرشیو تاریخی