رضا معطریان دریافت تمام تصاویر

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

خیابان سی تیر درشب های ماه مبارک رمضان
رضا معطریان

تهرانگردی شبانه یکی از رویداد‌های جذابی است که با حلول ماه مبارک رمضان پرطرفدار می‌شود. خیابان سی تیر هم به عنوان نخستین و معروف‌ترین خیابان سنگ فرش تهران است و انواع دکه‌های غذای خیابانی و پذیرای رهگذران هستند.

جستجو
آرشیو تاریخی