آژانس عکس ایران دریافت تمام تصاویر

عکس های دیده نشده ”آژانس عکس ایران” از هوشنگ گلشیری در دهه هفتاد ،این عکس ها توسط عکاسان روزنامه ایران در آن زمان و به صورت نگاتیو گرفته شده است. هوشنگ گلشیری در ۱۶ خرداد ۱۳۷۹ در تهران در گذشت . وی نویسندهٔ معاصر ایرانی و سردبیر مجلهٔ کارنامه بود.

عکس های دیده نشده از ”هوشنگ گلشیری”
آژانس عکس ایران

عکس های دیده نشده ”آژانس عکس ایران” از هوشنگ گلشیری در دهه هفتاد ،این عکس ها توسط عکاسان روزنامه ایران در آن زمان و به صورت نگاتیو گرفته شده است. هوشنگ گلشیری در ۱۶ خرداد ۱۳۷۹ در تهران در گذشت . وی نویسندهٔ معاصر ایرانی و سردبیر مجلهٔ کارنامه بود.

عکس های دیده نشده از ”هوشنگ گلشیری”
آژانس عکس ایران

عکس های دیده نشده ”آژانس عکس ایران” از هوشنگ گلشیری در دهه هفتاد ،این عکس ها توسط عکاسان روزنامه ایران در آن زمان و به صورت نگاتیو گرفته شده است. هوشنگ گلشیری در ۱۶ خرداد ۱۳۷۹ در تهران در گذشت . وی نویسندهٔ معاصر ایرانی و سردبیر مجلهٔ کارنامه بود.

عکس های دیده نشده از ”هوشنگ گلشیری”
آژانس عکس ایران

عکس های دیده نشده ”آژانس عکس ایران” از هوشنگ گلشیری در دهه هفتاد ،این عکس ها توسط عکاسان روزنامه ایران در آن زمان و به صورت نگاتیو گرفته شده است. هوشنگ گلشیری در ۱۶ خرداد ۱۳۷۹ در تهران در گذشت . وی نویسندهٔ معاصر ایرانی و سردبیر مجلهٔ کارنامه بود.

عکس های دیده نشده از ”هوشنگ گلشیری”
آژانس عکس ایران

عکس های دیده نشده ”آژانس عکس ایران” از هوشنگ گلشیری در دهه هفتاد ،این عکس ها توسط عکاسان روزنامه ایران در آن زمان و به صورت نگاتیو گرفته شده است. هوشنگ گلشیری در ۱۶ خرداد ۱۳۷۹ در تهران در گذشت . وی نویسندهٔ معاصر ایرانی و سردبیر مجلهٔ کارنامه بود.

عکس های دیده نشده از ”هوشنگ گلشیری”
آژانس عکس ایران

عکس های دیده نشده ”آژانس عکس ایران” از هوشنگ گلشیری در دهه هفتاد ،این عکس ها توسط عکاسان روزنامه ایران در آن زمان و به صورت نگاتیو گرفته شده است. هوشنگ گلشیری در ۱۶ خرداد ۱۳۷۹ در تهران در گذشت . وی نویسندهٔ معاصر ایرانی و سردبیر مجلهٔ کارنامه بود.

عکس های دیده نشده از ”هوشنگ گلشیری”
آژانس عکس ایران

عکس های دیده نشده ”آژانس عکس ایران” از هوشنگ گلشیری در دهه هفتاد ،این عکس ها توسط عکاسان روزنامه ایران در آن زمان و به صورت نگاتیو گرفته شده است. هوشنگ گلشیری در ۱۶ خرداد ۱۳۷۹ در تهران در گذشت . وی نویسندهٔ معاصر ایرانی و سردبیر مجلهٔ کارنامه بود.

جستجو
آرشیو تاریخی