حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

هفتمین همایش ملی کار با حضور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های کارگری در سالن تلاش برگزارشد.

هفتمین همایش ملی کار
حسین نقی زاده

هفتمین همایش ملی کار با حضور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های کارگری در سالن تلاش برگزارشد.

هفتمین همایش ملی کار
حسین نقی زاده

هفتمین همایش ملی کار با حضور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های کارگری در سالن تلاش برگزارشد.

هفتمین همایش ملی کار
حسین نقی زاده

هفتمین همایش ملی کار با حضور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های کارگری در سالن تلاش برگزارشد.

هفتمین همایش ملی کار
حسین نقی زاده

هفتمین همایش ملی کار با حضور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های کارگری در سالن تلاش برگزارشد.

هفتمین همایش ملی کار
حسین نقی زاده

هفتمین همایش ملی کار با حضور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های کارگری در سالن تلاش برگزارشد.

هفتمین همایش ملی کار
حسین نقی زاده

هفتمین همایش ملی کار با حضور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های کارگری در سالن تلاش برگزارشد.

هفتمین همایش ملی کار
حسین نقی زاده

هفتمین همایش ملی کار با حضور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های کارگری در سالن تلاش برگزارشد.

هفتمین همایش ملی کار
حسین نقی زاده

هفتمین همایش ملی کار با حضور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های کارگری در سالن تلاش برگزارشد.

هفتمین همایش ملی کار
حسین نقی زاده

هفتمین همایش ملی کار با حضور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های کارگری در سالن تلاش برگزارشد.

هفتمین همایش ملی کار
حسین نقی زاده

هفتمین همایش ملی کار با حضور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های کارگری در سالن تلاش برگزارشد.

هفتمین همایش ملی کار
حسین نقی زاده

هفتمین همایش ملی کار با حضور صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان تشکل‌های کارگری در سالن تلاش برگزارشد.

جستجو
آرشیو تاریخی