نعیم احمدی دریافت تمام تصاویر

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال هوادار و پرسپولیس از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال عصر پنج شنبه ( ۴ خرداد ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار و با برتری سه بر یک پرسپولیس و صعود این تیم‌به فینال به پایان رسید.

جستجو
آرشیو تاریخی