علیرضا صوت اکبر دریافت تمام تصاویر

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سه‌شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی