نعیم احمدی دریافت تمام تصاویر

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه وطنی قائمشهر
نعیم احمدی

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه وطنی قائمشهر
نعیم احمدی

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه وطنی قائمشهر
نعیم احمدی

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه وطنی قائمشهر
نعیم احمدی

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه وطنی قائمشهر
نعیم احمدی

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه وطنی قائمشهر
نعیم احمدی

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه وطنی قائمشهر
نعیم احمدی

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه وطنی قائمشهر
نعیم احمدی

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه وطنی قائمشهر
نعیم احمدی

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه وطنی قائمشهر
نعیم احمدی

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه وطنی قائمشهر
نعیم احمدی

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه وطنی قائمشهر
نعیم احمدی

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه وطنی قائمشهر
نعیم احمدی

تیم فوتبال پرسپولیس با برد پر گل مقابل نساجی، هشتمین قهرمانی خود را در لیگ برتر به دست آورد و جشن قهرمانی را در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار کرد.

جستجو
آرشیو تاریخی