علیرضا صوت اکبر دریافت تمام تصاویر

نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری شهردار تهران
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری شهردار تهران
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری شهردار تهران
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری شهردار تهران
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری شهردار تهران
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری شهردار تهران
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری شهردار تهران
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری شهردار تهران
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری شهردار تهران
علیرضا صوت اکبر

نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با اصحاب رسانه برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی