آژانس عکس ایران دریافت تمام تصاویر

خودروی پيكان سال های سال به عنوان يكي از انواع مدل های مورد استفاده تاكسي در شهرهای مختلف ايران رونق داشت و البته هنوز هم به رغم اينكه عمرش به پايان آمده، در بسياري از شهرها به عنوان تاكسی مورد استفاده قرار مي گيرد.

تاکسی های پیکان در دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

خودروی پيكان سال های سال به عنوان يكي از انواع مدل های مورد استفاده تاكسي در شهرهای مختلف ايران رونق داشت و البته هنوز هم به رغم اينكه عمرش به پايان آمده، در بسياري از شهرها به عنوان تاكسی مورد استفاده قرار مي گيرد.

تاکسی های پیکان در دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

خودروی پيكان سال های سال به عنوان يكي از انواع مدل های مورد استفاده تاكسي در شهرهای مختلف ايران رونق داشت و البته هنوز هم به رغم اينكه عمرش به پايان آمده، در بسياري از شهرها به عنوان تاكسی مورد استفاده قرار مي گيرد.

تاکسی های پیکان در دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

خودروی پيكان سال های سال به عنوان يكي از انواع مدل های مورد استفاده تاكسي در شهرهای مختلف ايران رونق داشت و البته هنوز هم به رغم اينكه عمرش به پايان آمده، در بسياري از شهرها به عنوان تاكسی مورد استفاده قرار مي گيرد.

تاکسی های پیکان در دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

خودروی پيكان سال های سال به عنوان يكي از انواع مدل های مورد استفاده تاكسي در شهرهای مختلف ايران رونق داشت و البته هنوز هم به رغم اينكه عمرش به پايان آمده، در بسياري از شهرها به عنوان تاكسی مورد استفاده قرار مي گيرد.

تاکسی های پیکان در دهه هفتاد
آژانس عکس ایران

خودروی پيكان سال های سال به عنوان يكي از انواع مدل های مورد استفاده تاكسي در شهرهای مختلف ايران رونق داشت و البته هنوز هم به رغم اينكه عمرش به پايان آمده، در بسياري از شهرها به عنوان تاكسی مورد استفاده قرار مي گيرد.

جستجو
آرشیو تاریخی