رضا معطریان دریافت تمام تصاویر

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نمایش مکبث زار
رضا معطریان

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نمایش مکبث زار
رضا معطریان

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نمایش مکبث زار
رضا معطریان

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نمایش مکبث زار
رضا معطریان

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نمایش مکبث زار
رضا معطریان

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نمایش مکبث زار
رضا معطریان

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نمایش مکبث زار
رضا معطریان

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نمایش مکبث زار
رضا معطریان

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نمایش مکبث زار
رضا معطریان

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نمایش مکبث زار
رضا معطریان

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نمایش مکبث زار
رضا معطریان

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نمایش مکبث زار
رضا معطریان

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

نمایش مکبث زار
رضا معطریان

نمایش مکبث زار به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی با بازی شهروز دل افکار ، محمد هادی عطایی، کاتا عابدی و سعید برجعلی درسالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

جستجو
آرشیو تاریخی