علی محمدی دریافت تمام تصاویر

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
علی محمدی

ششمین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دوشنبه ۱۷بهمن، با نمایش فیلم‌های «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی پور، فیلم «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضا بالا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی